SIMATIC PCS7, RUNTIME- AS417H-1H V7.1 : 1 X AS417H-1H, (6ES7 654-8XM03-3XB0) 1 X OS SINGLE STATION V7.1 (PO 1.000), 4 X RUNTIME AS V7.1 (PO 100)

: 6ES7650-3XJ17-0YX0
: Siemens
:

SIMATIC PCS7, RUNTIME- AS417H-1H V7.1 : 1 X AS417H-1H, (6ES7 654-8XM03-3XB0) 1 X OS SINGLE STATION V7.1 (PO 1.000), 4 X RUNTIME AS V7.1 (PO 100)

SIMATIC PCS7, RUNTIME BASIC PACKAGE AS417H-1H V7.1 BESTEHEND AUS: 1 X AS417H-1H, (6ES7 654-8XM03-3XB0) 1 X OS SW SINGLE STATION V7.1 (PO 1.000), 4 X RUNTIME LICENSE AS V7.1 (PO 100)