3TK2

3TK2031-0AB0 . , 3+1 AC AC 24V 50/AC 29V 60 SIEMENS
3TK2022-7BM4 , 2+2 ( ) DC 220V SIEMENS
3TK2022-7BF4 , 2+2 ( ) DC 110V SIEMENS
3TK2022-7BE4 , 2+2 ( ) DC 60V SIEMENS
3TK2022-7BB4 , 2+2 ( ) DC 24V SIEMENS
3TK2022-7AL2 , 2+2 ( ) AC AC 230/220V 50/60 SIEMENS
3TK2022-7AG2 , 2+2 ( ) AC AC 110V 50/60 SIEMENS
3TK2022-7AD0 , 2+2 ( ) AC AC 42V 50/AC 50V 60 SIEMENS
3TK2022-7AB0 , 2+2 ( ) AC AC 24V 50/AC 29V 60 SIEMENS
3TK2022-6BP4 SOLDER-PIN CONNECTION, 2+2 ( ) DC 230V SIEMENS
3TK2022-6BB4 SOLDER-PIN CONNECTION, 2+2 ( ) DC 24V SIEMENS
3TK2022-6BA4 SOLDER-PIN CONNECTION, 2+2 ( ) DC 12V SIEMENS
3TK2022-6AP0 SOLDER-PIN CONNECTION, 2+2 ( ) AC AC 230/220V 50, 276/264V 60 SIEMENS
3TK2022-6AH2 , , 2+2, ., MOUNTING (DIAGONALLY) AC, AC 48V, 50/60 SIEMENS
3TK2022-6AH0 SOLDER-PIN CONNECTION, 2+2 ( ) AC AC 48V 50/AC 58V 60 SIEMENS
3TK2022-6AD2 , , 2+2, ., MOUNTING (DIAGONAL) AC, AC 42V, 50/60 SIEMENS
3TK2022-6AC2 SOLDER-PIN CONNECTION, 2+2 ( ) AC AC 24V 50/60 SIEMENS
3TK2022-4BF4 . , 2+2 ( ) DC 110V SIEMENS
3TK2022-4BB4 . , 2+2 ( ) DC 24V SIEMENS
3TK2022-3BM4 , 2+2 DC 220V SIEMENS
3TK2022-3BF4 MINIATURE , 2+2 TOP-HAT RAIL DC MAGNETIC SYSTEM 110 V DC SIEMENS
3TK2022-3BB4 , 2+2 DC 24V SIEMENS
3TK2022-3AP0 , 2+2 AC AC 230/220V 50, 276/264V 60 SIEMENS
3TK2022-3AN2 , 2+2 AC AC 220V 50/60 SIEMENS
3TK2022-3AL2 , 2+2 AC AC 230/220V 50/60 SIEMENS
3TK2022-3AF0 , 2+2 AC AC 110V 50/AC 132V 60 SIEMENS
3TK2040-0AV0 . , 4 AC AC 400/380V 50, 480/460V 60 SIEMENS
3TK2040-0AP0 . , 4 AC AC 230/220V 50, 276/264V 60 SIEMENS
3TK2040-0AL2 . , 4 AC AC 230/220V 50/60 SIEMENS
3TK2040-0AK6 . , 4 AC AC 120V 60/AC 110V 50 SIEMENS

211 - 240 354
| . | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | . |